Afyon Çimento ilçemize taşınacak

afyoncimentoÇimsa Genel Müdürü, Afyon Çimento Fabrikası’nın fabrikasını Şuhut’a taşıyacak.

Afyon Çimento ilçemize taşınacak

Bugün Gazetesi’nden Emine Açar’a konuşan Çimsa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu, Afyon Çimento Fabrikası’nın ilçemize taşınacağını açıkladı. İlçemize yapılacak fabrika ile üretim hacminin arttırılacağına da dikkat çeken Hacıkamiloğlu, yeni fabrikanın 2016 yılı itibariyle faaliyete başlayacağını dile getirdi.

ŞUHUT’TAN İSTİHDAM SAĞLANABİLİR Mİ?

mehmethacikamilogluHaberde fabrikanın taşınacağı tam adres belirtilmezken, edindiğimiz bilgiye göre Şuhut-Afyonkarahisar kara yolu üzeri 14’üncü kilometresinde bulunan geniş bir arazi ile ilgili gereken raporların alındığı ve yatırımın buraya yapılacağı öğrenildi. Yapılacak yatırım ile kapasitenin 500 bin tondan 1,5 milyon tona çıkarılacağını ifade eden Hacıkamiloğlu, fabrikada istihdam artışı yapılıp yapılmayacağı konusuna değinmedi. Daha büyük bir tesis ile gerçekleşecek bu yatırımın ilçemiz sınırları içerisinde yapılacak olması akıllara “Şuhut’tan istihdam sağlanabilir mi?” sorusunu getirirken yetkililerin bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı ise bilinmiyor.

 

İŞTE O HABER;

Ye­ni ya­tı­rım­la­ra ve ni­te­lik­li ürün­le­re odak­la­nan Çim­sa, 2012’de sa­tın al­dı­ğı Af­yon çi­men­to fab­ri­ka­sı­nı şeh­rin dı­şı­na ta­şı­ya­cak. Şir­ke­tin Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Ha­cı­ka­mi­loğ­lu ye­ni ya­tı­rı­mın 150 mil­yon do­lar ol­du­ğu­nu söy­le­di. Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­da şeh­rin or­ta­sın­da ka­lan 288 bin met­re­ka­re ara­zi ise şim­di­lik çan­ta­da bek­le­ti­le­cek. Ön­ce­lik­le­ri­nin fab­ri­ka­yı ta­şı­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ha­cı­ka­mi­loğ­lu, “Es­ki fab­ri­ka­nın ara­zi­si­ne yö­ne­lik şu an için hiç­bir ça­lış­ma­mız bu­lun­mu­yor.  Za­ma­nı ge­lin­ce en iyi na­sıl de­ğer­len­di­ri­riz di­ye ba­ka­ca­ğız. An­cak şeh­rin mer­ke­zin­de kal­dı­ğı için ora­da ola­sı bir imar de­ği­şik­li­ği ya­şa­na­bi­lir. Böy­le bir du­rum olur­sa ko­nut, ti­ca­ri alan, alış­ve­riş mer­ke­zi ya da tü­mü­nün bir ara­da ol­du­ğu kar­ma bir ya­pı ya­pı­la­bi­li­r” de­di.

“YE­ŞİL Çİ­MEN­TO PAZARINI BÜYÜTECEĞİZ”

Bü­yük alt ve üst pro­je­le­ri ve kent­sel dö­nü­şüm ile bir­lik­te 2013’te sek­tö­rün bü­yü­me­si­nin hız­lan­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Ha­cı­ka­mi­loğ­lu şöy­le ko­nu­şu: “Sek­tör yı­lın ilk do­kuz ayın­da yüz­de 11 bü­yü­dü. Yılsonunda bü­yü­me­nin çift ha­ne­li ra­kam­lar ola­ca­ğı­nı ön­gö­rü­yo­ruz. An­cak ge­rek FE­D’­in ka­rar­la­rı ge­rek­se içe­ri­de ya­şa­nan si­ya­si olum­suz­luk­lar 2014’te bü­yü­me hı­zı­nı ya­vaş­la­ta­cak gi­bi gö­rü­nü­yor. Ge­nel bek­len­ti 2014’te sek­tö­rün yüz­de 7 ci­va­rın­da bü­yü­me­si.”  Sek­tö­rün ge­le­cek 6 ayı­nı gör­mek için pa­ra pi­ya­sa­la­rı­nın önem­li bir gös­ter­ge ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Meh­met Ha­cı­ka­mi­loğ­lu, “Bor­sa yük­se­lip, do­lar ve fa­iz­ler düş­tü­ğün­de olum­lu sin­yal­ler alı­yo­ruz.  Ter­si du­rum­lar­da ise sek­tö­rü­mü­zün olum­suz et­ki­le­ne­ce­ği­ni ön­gö­re­bi­li­yo­ruz. Çim­sa ola­rak ola­sı dü­şü­şü ih­ra­cat­la ve ye­ni ürün­ler­le ka­pa­ta­cak ön­lem­ler al­dık. Ame­ri­ka, Gü­ney Ame­ri­ka ve Suu­di Ara­bis­ta­n’­a odak­la­na­ca­ğız. Be­yaz çi­men­toda dünya ikincisiyiz.  Ye­şil çi­men­to pazarını büyüteceğiz” dedi.

“2016 YILINDA ÇARKLAR DÖNECEK”

Şir­ket sür­dü­rü­le­bi­lir­lik ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da 5 yıl­lık dö­nem­de top­lam 115 mil­yon li­ra çev­re ya­tı­rı­mı yap­tı. Ya­tı­rı­mın 106 mil­yon li­ra­sı ise son 3 yıl­da ger­çek­leş­ti­ril­di. 2014’te ope­ras­yo­nel per­for­man­sı sür­dü­rü­le­bi­lir kı­la­cak ça­lış­ma­la­ra de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lir­ten Ha­cı­ka­mi­loğ­lu, Af­yo­n’­da ye­ni ya­tı­rım­la ka­pa­si­te­yi 500 bin ton üre­tim­den 1,5 mil­yon to­na çı­ka­ra­cak­la­rı­nı 2016 yı­lı ba­şın­da fab­ri­ka­nın çark­larının dö­ne­ce­ği­ni söy­le­di. Çim­sa, Es­ki­şe­hir Fab­ri­ka­sı­’nın ida­ri bi­na­sı­nı da Ye­şil Bi­na ola­rak ye­ni­den in­şa ede­cek ve bu bi­na­nın te­me­li de 2014 yı­lın­da atı­la­cak. Bu yılın ilk dokuz ayında toplam varlıkları 1 milyar 92 milyon 890 bin 234 lira, net satışları 738 milyon 512 bin lira ve net kârı 268 milyon 979 bin 132 lira olan şirket, önceki yıla göre ise yaklaşık yüzde 10 büyüme gerçekleştirdi.

Etiketler: , , ,

Yasal Uyarı: www.suhutanayurt.com adresinde yayınlanan makale,haber,resim ve vidyolar tamamen özgün içeriktir bu içeriklerin Şuhut Anayurt Gazetesi Yazı İşleri Biriminden izinsiz olarak kopyalanması ve yayınlanması halinde yasal işlem başlatılacaktır.

Bu Sosyal Ağlarda Haberi Paylaşabilirsiniz.

Bu Habere Facebook Üzerinden Yorum Yapabilirsiniz