Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
1.850 views
07 Eylül 2022 - 18:02
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT DEVLET HASTANESİ ÇAY OCAĞI-KANTİN YERİ 9 M2 LİK BOŞ ALAN KİRALAMA İHALESİ İLANI

İlçemiz Şuhut Devlet Hastanesi binasında bulunan 9m2’lik Çay Ocağı-Kantin yeri Boş Alanı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle  36(otuz altı) Ay süre ile 19/09/2022 tarihinde Pazartesi  günü saat 14:00’de İhale yapılacaktır. İhale sonucu ihaleyi alan firma/şahıs 26/09/2022 tarihinde hizmete başlayacaktır.
1) İdarenin:
Adı              :   Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimliği
Adres         :   Altıgöz Mah.Oynağanlı Cad No:90 Şuhut/Afyonkarahisar
Telefon      :    0272 718 10 01 Dahili :1005 Faks: 0272 718 42 61
2) Kiraya Verilecek Taşınmazın  :
Niteliği – Miktarı  : Kantin-Çay Ocağı 9 m2 lik Boş Alan
Yeri – Kiralama Süresi : Şuhut Devlet Hastanesi  36(otuz altı)  Ay dır.
3)  Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarda Alınacağı veya Görülebileceği:
Şartname ve ekleri (ihale dokümanı) Şuhut Devlet Hastanesi mesai saatleri içerisinde Satınalma biriminde bedelsiz görülebileceği gibi, ihaleye iştirak edecek isteklilerin  100,00 TL tutar karşılığı Halk Bankası Afyonkarahisar Şubesinde bulunan TR950001200918300005000063 numaralı hesaba yatırarak veya Şuhut Devlet Hastanesi Veznesine Şartname Bedelini yatırarak ihale dokümanını almaları gerekmektedir.
4)  İhalenin:
Yapılacağı Yer: Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimlik Odası
Tarih ve Saati  : 19/09/2022  Saat:14:00    İhale Usulü      : Açık İhale 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi gereği
Yıllık Tahmini Bedel: 14.847,00 TL.(Elektrik-Su-Doğalgaz-ısınma bedeli yıllık kira bedeline dahil değildir.)
İsteklilerce Yatırılacak  Geçici Teminat Tutarı : 3.711,75 TL                                                ( Üçbinyediyüzonbirtürklirasıyetmişbeşkuruş-)( Tahmini Bedelin %25 ‘i )
5)İsteklilerce Sunulması Gereken Belgeler:
5.1-Gerçek Kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti veya Fotokopisi
5.1.1-Tebligat için Türkiye de gösterilen adrese ilişkin belge (ikametgâh ilmühaberi).
5.2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi
5.2.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada ilgili meslek odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
5.2.2-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri
a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi
b)Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten en son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza Sirküleri
5.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.5- Geçici Teminatın Şuhut  Devlet Hastanesi Başhekimliği Halk Bankası Afyonkarahisar Şubesinde bulunan TR950001200918300005000063 hesabına  yatırıldığını gösterir makbuzlar  veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesi kapsamında belirtilen değerlere ilişkin belgeler teklif kapsamında sunulacaktır.
5.6-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belge
5.7- İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesinde alınmış olmak üzere, SGK Prim Borcu olmadığını gösterir belge
5.8-İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesinde alınmış olmak üzere, Vergi Borcu olmadığını gösterir belge
5.9-Katılımcı tarafından alınmış olan ( Teknik Şartnamesinde katılımcı tarafından imzalayıp, onaylayıp istenilen belgeler arasında sunması gerekmektedir. Ayrıca Alındı makbuzunun da istenilen belgeler ekinde sunması gerekmektedir)
5.10 Kantin Çay Ocağı, pastane, Büfe, Lokanta İşletme Belgesi

6) Diğer Hususlar:
6.1-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilenler ile Daha önce Hazineye ait kantin-çay ocağı kiralayıp kira borçlarını ödemeyenlerin ihaleye katılması yasaktır. Bu yasağa rağmen ihaleye katılanın üzerine ihale edilmiş ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı; bu ihlalin sözleşme yapıldıktan sonra fark edilmesi durumunda sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilecektir. Yine İhale yasaklılığı olanların ihaleye katılması yasaktır. Bu yasağa rağmen ihaleye katılanın üzerine ihale edilmiş ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı; bu ihlalin sözleşme yapıldıktan sonra fark edilmesi durumunda sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilecektir.
6.2-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İstekliler dosya ve belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Komisyona vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şartıyla düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Ancak postadaki gecikmeden dolayı İdaremiz sorumlu değildir.
6.3-İhaleye, sözleşmeye ve taahhüdün gerçekleştirilmesine ait bütün vergi,resim ve harçlarla sözleşme giderleri müşteriye aittir.
6.4-Teklif kapsamında sunulması gereken tüm belgelerin aslı veya Hastane İdaresince onaylı suretleri verilecektir.

İLAN OLUNUR
05/09/2022