Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
1.284 views
14 Haziran 2023 - 18:45
ŞUHUT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI
Sıra Taşınmaz No Bulunduğu Yer Ada Parsel Yüzölçümü Cinsi Kira Yapılacak    Alan İmar Kira Amacı İlk Yıl Tahmin Geçici İhalenin
No (m2) Durumu Edilen Kira Bedeli Teminat Tarihi Saati
1 03180100166 Taşlıca Mahallesi 541 80 4.456,83 Tarla Tam İmar Planı Dışında Tarımsal Amaçlı 2.400,00 TL 480,00 TL 6.07.2023 10:00
2 03180100192 Taşlıca Mahallesi 767 2 10.479,68 Tarla Tam İmar Planı Dışında Tarımsal Amaçlı 6.500,00 TL 1.300,00 TL 6.07.2023 10:15
3 03180105555 Altıgöz Mahallesi 302 74 4.142,38 Tarla Tam İmar Planı Dışında Tarımsal Amaçlı 3.500,00 TL 700,00 TL 6.07.2023 10:30
4 03180105554 Altıgöz Mahallesi 302 21 3.083,88 Tarla Tam İmar Planı Dışında Tarımsal Amaçlı 2.500,00 TL 500,00 TL 6.07.2023 10:45
5 03180100143 Gazi Paşa Mahallesi 193 16 926,45 Tarla Tam İmar Planı Dışında Tarımsal Amaçlı 1.200,00 tl 240,00 TL 6.07.2023 11:00
6 03180105503 Baş Mahallesi 178 8 727,43 Tarla Tam İmar Planı Dışında Tarımsal Amaçlı 1.750,00 TL 350,00 TL 6.07.2023 11:15
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait   taşınmaz  malların  3 yıl süreli kira ihaleleri  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.incimaddesi  gereğince  Açık Teklif  Usulü  ile  hizalarında  belirtilen  gün  ve  saat de  Şuhut Milli Emlak Şefliği odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda taşınmaz kira ihalesi yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
2 İhaleye katılabilmek için;
a) İsteklilerin geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresizbanka teminat mektubunu (2886 S.K. Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edeilmesi gerekmektedir)  Kanuni İkametgah İlmuhaberi, Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi,
b) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2023 yılı vizeli Ticaret Odası meslek Odası sicil kaydı ile ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş  yetki belgesi ve imza sirküsü,
c) Gerçek Ve Tüzel kişiler adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi  ile a) bendinde istenilen belgeler ile Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
3- Komisyon gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.
4- İstekliler ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşması kaydıyla Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacaklar teklif mektuplarını posta ile gönderebilirler. Postada  olan gecikme dikkate alınmaz
5- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR