Şuhut Anayurt Gazetesi

Karaadilli Belediyesi 2 personel alacak

Karaadilli Belediyesi 2 personel alacak
710 views
23 Haziran 2022 - 0:45

İlçemiz Karaadilli Belediyesi’nde çalışmak üzere 2 adet personel alınıyor.

Karaadilli Belediyesi 2 personel alacak

Alım ilanına göre biri zabıta diğer itfaiye eri olmak üzere 2 personel alınacak. 28 Haziran – 1 Temmuz arasında müracaatların kabul edileceği öğrenilirken; Zabıta Memuru için “Muhasebe ve Vergi uygulamaları, Bilgisayar Operatörlüğü, Coğrafi Bilgi sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. KPSS93 türünden en az 60 puan almak” şartları, İtfaiye Eri için ise; “İşletme, İktisat veya Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. KPSS93 türünden en az 55 puan almak” . >>Gizem DOĞAR

 

 

 

 

Afyonkarahisar İli Karaadilli Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Afyonkarahisar ili Karaadilli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve
Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara
açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.
Sıra
No
Kadro
Unvanı
Sınıfı
Kadro
Derecesi
Adedi Niteliği Cinsiyet Kpss Türü Kpss Puanı
1
Zabıta
Memuru
GİH 10 1
Muhasebe ve Vergi uygulamaları,
Bilgisayar Operatörlüğü, Coğrafi Bilgi
sistemleri ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/Kadın KPSS P93
En az 60
puan
2 İtfaiye Eri GİH 9 1
İşletme, İktisat veya Kamu Yönetimi
lisans programlarının birinden mezun
olmak.
C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek KPSS P3
En az 55
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Karaadilli Belediye Başkanlığının münhal
bulunan Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel
şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Zabıta Memuru ve itfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer
alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma
ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce
yapılacaktır,
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan
ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince Zabıta
Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az B sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına
başvuran adaylar için en az C sınıfı belgesine sahip olmak,
g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da (https://www.karaadilli.bel.tr) adresinden temin
edilecek ve aşağıdaki belgeler eklenecektir.)
a) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,(Adaylar şartlarını sağladığı yanlızca bir
kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
(1 adet),
c) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden
alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek
diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce
tasdik edilecektir) (1 adet),
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı (1 adet),
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar
tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
i) 2 Adet Biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer
belgelerle birlikte 28/06/2022 tarihinden 01/07/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde
saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz (Karaadilli Belediyesi Zafer mah. No:9 Karaadilli
Şuhut/AFYONKARAHİSAR) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek teslim
etmeleri gerekmektedir.
İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak
başvurular işleme alınmayacaktır. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alım sınavı için başvuruları
şahsen yapılacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 04.07.2022 tarihinde Karaadilli Belediye
Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.karaadilli.bel.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav
giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü sınav 18/07/2022 tarihinde,
uygulamalı sınav ise 21/07/2022 tarihinde; Karaadilli Belediyesi Zafer mah. No:9 Karaadilli
Şuhut/AFYONKARAHİSAR adresinde gerçekleştirilecektir.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
Konularını kapsar.
Uygulamalı sınav;
• Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
• İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir.
Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Sınavda değerlendirme; Zabıta Memuru sınavında sözlü sınavın %50’si, uygulamalı
sınavın %50’si, İtfaiye Eri sınavında sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün % 60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde
(http:// www.karaadilli.bel.tr) ilan edilir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
5650/1-1