Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
3.573 views
17 Ağustos 2023 - 12:30
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ŞUHUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 İlk ve Ortaokul öğrencileri Taşıma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/776373

1-İdarenin:
a)Adı                                                                : ŞUHUT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ –
MİLLEĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adres                                                            : İplik Mahallesi Gençlik Caddesi Hükümet Konağı Kat:3
03800 ŞUHUT/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve faks numarası                              : 02727181763 – 02727181020
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın:
a) Adı                                                                : 2023-2024 İlk ve Ortaokul öğrenciler Taşıma İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı                                  : 2023 2024 İlk ve ortaokul Öğrencisinin 28 araçla 180
gün taşıma işi (taşıma merkez okullara 329 öğrenci
                                                                            taşıma işi.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                     : Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ç) Süresi /teslim tarihi                                       : İşe başlama tarih 11.09.2023, işin bitiş tarihi 14.06.2024
d) İşe başlama tarihi                                         : 11.09.2023
3-İhalenin:
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati           : 31.08.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri                 : Şuhut İlçe Mill Eğitim Müdürlüğü
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgiler e-teklifler kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri
açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.