Şuhut Anayurt Gazetesi

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN
1.515 views
08 Mart 2023 - 18:31
BELEDİYEMİZE AİT ALTIGÖZ MAHALLESİ SARIYAKUP MEVKİİ
592 ADA 1 PARSEL’DE  BULUNAN  ARSA SATIŞ İHALE  İLANI

1- Belediyemize ait aşağıda mahalle, ada, parsel ve pafta numaraları belirtilen arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine Göre  Açık Arttırma Usulü ile satılacaktır.
CİNSİ                    MAHALLESİ                             ADA                         PARSEL              YÜZÖLÇÜMÜ
Arsa                       Altıgöz-Sarıyakup Mevki.          592                            1                               4.995,72 M2

2- İhale Şuhut Belediyesi Encümenince 21.03.2023 tarihinde saat: 14:30’da Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda Encümence yapılacaktır.

3- Satışı yapılacak arsaların muammen bedelleri

ADA                      PARSEL              MUAMMAN BEDELİ                     GEÇİCİ TEMİNATI
592                          1                           5.000.000,00 TL                                    150.000,00 TL

4- İhaleye katılmak isteyenler ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırıp, ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları şarttır.

5- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
6-İhale kararı ihalede müşteri veya vekiline sözlü olarak bildirilecektir.
7- İhale Kararının kesinleşmesi üzerine ihale komisyonu dağılmadan ihaleyi müteakip teminat kesin teminata yükseltilecektir. İhale Bedelinin % 6 oranında.
8-Satılan Arsanın Ödemesi ihale tarihinden itibaren  takip eden 15 iş günü içerisinde peşin olarak ödenecektir.
9- İhaleye ilişkin vergi, resim, harç ve masraflar alıcı tarafından ödenecek, adına tescilini sağlayacaktır. Alıcı Bu zorunluluklara uymadığı taktirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmadan ihale fesh edilecek, teminatı ve ihale bedelinden yatırmış olduğu bedel belediyeye gelir kaydedilecektir.

10- İhaleye girip de üzerinde ihale kaldığı halde ihaleden vazgeçenlerin veya şartname hükümlerine uymayanların teminatları ve ihale bedelinden yatırmış oldukları bedel Belediyeye gelir kaydedilecek ve Belediyeye ait ihalelerin hiçbirisine 1 yıl süre ile alınmayacaklardır. Ayrıca Taşınmaz 2. kez ihaleye çıkartılacak, iki ihale arasında zuhur edecek ihale fiyat farkı ilk talipliden talep edilecektir.
11- İhaleye katılmak isteyenler; nüfus cüzdan fotokopisi, şirket veya kurum adına katılanlar vekaletname ibraz etmek zorundadırlar.
12- İhtilafların hal Mercii Şuhut Mahkeme ve İcra Daireleridir
13- Şartname Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden temin edilir.
14- İşbu şartname 14 (ONDÖRT) maddeden ibarettir. 07.03.2023